Թուրքիոյ ԱԳ Աշխատակիցները Պոլսոյ Մէջ Այցելած են Սուրբ Փրկիչ Հիւանդանոց եւ Հայկական Եկեղեցի

66718Թուրքիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն եր­կու պաշ­տօ­նա­տար­ներ այ­ցե­լե­ցին Պոլսոյ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց, ուր կա­րե­ւոր հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի հետ։ Նա­խա­րա­րու­թեան փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու գծով խորհր­դա­տու Քաան Է­սէ­նէր եւ հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու եւ ռազ­մա­վա­րու­թեան մշակ­ման բա­ժան­մուն­քի պե­տի տե­ղա­կալ Մուս­թա­ֆա Էօզ­ճան Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցան Թուր­քիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան շուրջ ստեղ­ծուած առ­կայ տագ­նա­պա­լի կա­ցու­թեան եւ ա­նոր յաղ­թա­հար­ման ու­ղի­նե­րուն մա­սին։ Ծա­ւա­լուն քննար­կում­ներ կա­տա­րուե­ցան՝ հա­շուի առ­նե­լով բո­լոր նրբու­թիւն­ներն ու ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը։

Այս այ­ցե­լու­թեան շուրջ ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցած է հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէ կարգ մը ազ­դու ազ­գա­յին­նե­րու, ո­րոնց գլխա­ւո­րը ե­ղած է յայտ­նի բա­րե­րար Ա­րէտ Եր­կա­նեան։

Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու «Ժամանակ» օրարթերթին յայտնած է, որ ար­ժե­ւո­րե­լով վեր­ջին ե­րեք ա­միս­նե­րու զգա­յա­ցունց ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը եւ թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս յա­ռա­ջա­ցած փա­կու­ղին՝ պատ­կան մար­մին­նե­րը պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն կը յայտ­նեն՝ Ընտ­րեալ-տե­ղա­պահ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեա­նի հան­գա­ման­քը ճանչ­նա­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Մինչ այդ, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան վե­րո­յի­շեալ պաշ­տօ­նա­տար­նե­րը ե­րէկ այ­ցե­լած են նաեւ Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցին, ուր տե­սակ­ցած են Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Իս­քէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի եւ ըն­կեր­նե­րուն հետ։ Ներ­կայ եղած են նաեւ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Զա­քար Քհնյ. Քո­փա­րեան։ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը Դի­մա­գիր­քի է­ջին վրայ հրա­պա­րա­կած է այս մա­սին տե­ղե­կու­թիւն մը՝ կցե­լով նաեւ լու­սանը­կար մը։ Զրոյ­ցի բո­վան­դա­կու­թեան մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ չեն տրուած։

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS