Հալէպի Ժողովուրդը Յառաջիկայ Օրերուն Պիտի Նկատէ Ծառայողական Ոլորտի Որոշակի Բարելաւում. Րէիսեան

Jirayr-Reisian-3-0317

Սուր­իոյ խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խան Ժի­րայր Րէ­իս­եան` «Գան­ձա­սար»-ի հետ ու­նե­ցած իր զրոյ­ցին ըն­թաց­քին` անդ­րա­դար­ձած է ար­տա­քին աշ­խար­հին բաց­ուե­լու եւ Սուր­իոյ իրա­վի­ճա­կին ճշգ­րիտ պատ­կե­րը զա­նա­զան առիթ­նե­րով ար­տա­քին աշ­խար­հին ներ­կա­յաց­նե­լու հրա­մա­յա­կա­նին: Այս իմաս­տով ան նախ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցած է, իբրեւ երես­փո­խա­նի 10 Դեկ­տեմ­բեր 2016-ին Յու­նաս­տա­նի մէջ գու­մար­ուած հա­մա­օր­թո­տոքս­եան միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան Կեդ­րո­նա­կան Մարմ­նին եւ յանձ­նա­խում­բե­րու դիւան­նե­րուն հեր­թա­կան նիս­տին մաս­նակ­ցու­թեան գծով ու ըսած. «Ես, իբրեւ Սուր­իոյ Խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խան, հրա­ւիր­ուած էի այդ ժո­ղո­վին Սուր­իոյ մա­սին զե­կոյց ներ­կա­յաց­նե­լու: Ներ­կայ էին տասն­հին­գէ աւե­լի եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րու Օր­թո­տոքս դա­ւա­նան­քին պատ­կա­նող ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Սուր­իոյ մա­սին ներ­կա­յա­ցու­ցած զե­կոյցս իր համ­պար­փակ բնոյ­թով նպաս­տեց Սուր­իոյ իրա­վի­ճա­կին շուրջ մաս­նա­կից­նե­րուն մօտ ճշգ­րիտ պատ­կե­րա­ցու­մի ձե­ւա­ւոր­ման: Զե­կոյ­ցը թարգ­ման­ուե­ցաւ անգ­լե­րէ­նի, ռու­սե­րէ­նի, յու­նա­րէ­նի եւ արա­բե­րէ­նի:

«Իրա­կա­նու­թեան մէջ այս ժո­ղո­վը քա­ղա­քա­կան բնոյթ չու­նի, օր­թո­տոքս վեր­նա­գի­րը ժո­ղո­վին կրօ­նա­կան բնոյթ ալ չի տար: Այս մար­մի­նը եր­կար տա­րի­նե­րու ներ­կա­յու­թիւն ու­նի, իր հիմ­նա­կան նպա­տակ­ներն են ար­ժե­ւո­րել Եւ­րո­պա­յի մէջ ար­ձա­նագ­րուող բազ­մաբ­նոյթ փո­փո­խու­թիւն­ներն ու զար­գա­ցում­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ օրթո­տոքս­նե­րու դե­րը Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան մէջ, որով­հե­տեւ օր­թո­տոքս հա­մայնք­նե­րու ներ­կա­յու­թիւնը ոչ միայն հա­մայն­քա­յին ար­ժէք ու­նի, այլ նա­եւ քա­ղա­քա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ հո­գե­ւոր: Հա­մա­օր­թո­տոքս­եան այս խորհր­դա­րա­նը կ՛աշ­խա­տի դե­րա­կա­տար ըլ­լալ Եւ­րո­պա­յի մէջ գո­յա­ւո­րուող բո­լոր զար­գա­ցում­նե­րուն եւ նոր ստեղ­ծուող իրա­վի­ճակ­նե­րուն մէջ: Ան կը ձգ­տի մի­ա­ւո­րել նա­եւ օր­թո­տոքս հա­մայնք­նե­րու պատ­կա­նող ժո­ղո­վուրդ­ներ, հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­ներ, խմ­բա­ւո­րում­ներ եւ այս հա­մախմ­բու­մով առաջ­քը առ­նել հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րու  եւ պահ­պա­նել էթ­նիք ու կրօ­նա­կան փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը:

«Իմ զե­կոյցս առա­ջին հեր­թին կը ներ­կա­յաց­նէր Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դի ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան մարմ­նին` խորհր­դա­րա­նին գո­յա­ւոր­ման պատ­մու­թիւնը` օս­ման­եան բռ­նագ­րա­ւու­մէն դուրս գա­լէ ետք, թէ ինչ­պէ՛ս Սուր­ի­ան յայ­տա­րա­րեց իր ան­կա­խու­թիւնը եւ ստեղ­ծեց իր խորհր­դա­րա­նը, իսկ խորհր­դա­րա­նը ինչ զար­գա­ցում­ներ ու­նե­ցաւ մին­չեւ ներ­կայ ժա­մա­նակ­ներս: Ներ­կա­յա­ցու­ցի նա­եւ ներ­կայ խորհր­դա­րա­նին պատ­կե­րը, փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու, արա­կան, իգա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան հա­մե­մա­տու­թիւնը եւ այլն, շեշ­տե­լով որ իւ­րա­քան­չիւր ընտ­րուող երես­փո­խան խորհր­դա­րա­նէն ներս կը ներ­կա­յաց­նէ Սուր­իոյ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վուր­դին շա­հե­րը` առանց խտ­րա­կա­նու­թեան: Զե­կոյ­ցիս երկ­րորդ բա­ժի­նը կը ներ­կա­յաց­նէր Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պը, Սուր­ի­ան տա­պա­լե­լու, տն­տե­սա­պէս քան­դե­լու եւ քայ­քա­յե­լու ծրա­գի­րը: Այս­տեղ պար­զե­ցի նա­եւ, թէ ինչ­պէս խա­ղաղ բնակ­չու­թիւնը կ՛են­թարկ­ուի ահա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րու, պար­զե­ցի Թուրք­իոյ դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը այս բար­բա­րո­սու­թիւն­նե­րուն մէջ եւ Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դին այս բո­լոր դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը դի­մագ­րա­ւե­լու հաս­տա­տա­կա­մու­թիւնը, մին­չեւ Սուր­իոյ վերջ­նա­կան յաղ­թա­նակ: Յաղ­թա­նակ, որուն շնոր­հիւ Սուր­ի­ան պի­տի պահ­պա­նէ իր աշ­խար­հիկ դի­մա­գի­ծը, իսկ Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դը պի­տի շա­րու­նա­կէ գո­յա­տե­ւել իր բա­ղադ­րիչ­նե­րու ներ­դաշ­նակ կե­նակ­ցու­թեամբ, որով­հե­տեւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ այդ բա­ղադ­րիչ­նե­րը ապ­րած են առանց իրա­րու դէմ լար­ուա­ծու­թիւն­ներ ու­նե­նա­լու:

«Վեր­ջա­պէս իմ պարտքս էր կոչ ուղ­ղել աշ­խար­հի բո­լոր խորհր­դա­րան­նե­րուն եւ քա­ղա­քա­կան դէմ­քե­րուն յար­գե­լու մարդ­կա­յին իրա­ւուն­քի հաս­կա­ցո­ղու­թիւնը Սուր­իոյ մէջ եւ դա­տա­պար­տե­լու ահա­բեկ­չու­թիւնը` լու­սար­ձա­կի տակ առ­նե­լով Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դին կրած ապա­հո­վա­կան եւ կեն­ցա­ղա­յին բա­զում դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը»:

Ապա, ան ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցած է Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան եւ Իրա­նի պե­տու­թեան միջ­կրօ­նա­կան ու մշա­կու­թա­յին մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թեանց բա­ժան­մուն­քին հետ տե­ղի ու­նե­ցած «Բռ­նու­թիւն եւ կրօն» նիւ­թով կրօ­նա­կան 7-րդ երկ­խօ­սու­թեան, նշե­լով որ Վե­հա­փառ հօր հրա­ւէ­րով ան ըն­կե­րակ­ցած է Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ պատ­ուի­րա­կու­թեան եւ «բռ­նու­թիւն եւ կրօնք» խո­րագր­եալ զե­կոյ­ցով հան­դէս եկած է, թե­ման ներ­կա­յաց­նե­լով քրիս­տո­ն­է­ա­կան դի­տան­կիւ­նէն: Պատ­ուի­րա­կու­թեան, վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին կող­քին,որ նա­խա­գա­հած է 7-րդ այս երկ­խօ­սու­թիւնը, մաս կազ­մած են Թեհ­րա­նի Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Սե­պուհ սր­բա­զա­նը, Պէյ­րու­թէն դոկտ. Նո­րա Պայ­րագ­տար­եա­նը, Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մէն Ժի­րայր Րէ­իս­եա­նը, իսկ Իրա­նի Խորհր­դա­րա­նի հայ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Կա­րէն Խան­լար­եա­նը: Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը աւե­լի ուշ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցած է հա­մայն­քա­յին եւ պե­տա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հետ, իսկ Սուր­իոյ խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խա­նը հան­դի­պում ու­նե­ցած է նա­եւ Իրա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հին հետ, ուր անդ­րա­դարձ կա­տար­ուած է Սուր­իոյ իրա­վի­ճա­կին եւ շեշտ­ուած Իրա­նի զօ­րակ­ցու­թիւնը Սուր­իոյ պաշտ­պա­նու­թեան, Սուր­իոյ վե­րա­կանգ­նու­մի աշ­խա­տանք­նե­րուն: Կող­մե­րը խօ­սած են նա­եւ Սուր­իոյ հայ հա­մայն­քին մա­սին, ուր Իրա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը հա­յու­թիւնը Սուր­իոյ մէջ ու­ժեղ ներ­կա­յու­թիւն պա­հե­լու ի նպաստ ար­տա­յայտ­ուած է:

Րէ­իս­եան վեր­ջա­պէս անդ­րա­դար­ձած է Սուր­իոյ եւ յատ­կա­պէս Հա­լէ­պի վե­րա­կանգ­նու­մին առն­չուող աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ  ներ­կա­յա­ցուց Սուր­իոյ խորհր­դա­րա­նի պատ­կե­րա­ցում­ներն ու ծրա­գիր­նե­րը Հա­լէ­պի եւ ամ­բողջ Սուր­իոյ վե­րա­կանգ­նու­մին առն­չութ­եամբ: Անդ­րա­դար­ձած է հայ հա­մայն­քին հետ այս նիւ­թով կազ­մա­կերպ­ուած խորհր­դակ­ցա­կան հան­դի­պու­մին, որուն մաս­նակ­ցած են նա­եւ խորհր­դա­րա­նի Հա­լէ­պի կարգ մը ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:

Եզ­րա­փա­կե­լով՝ Րէ­իս­եան ըսած է, թէ Հա­լէ­պի վե­րա­կանգ­նու­մին գծով խորհր­դա­րա­նը երեք նա­խա­րար­նե­րու պար­տա­կա­նու­թիւն տուած է մօ­տէն հե­տե­ւե­լու աշ­խա­տանք­նե­րուն: Նա­խա­րա­րա­կան յանձ­նա­խում­բին կող­քին Սուր­իոյ խորհր­դա­րա­նը նշա­նա­կած է հինգ հո­գի­նոց յանձ­նա­խումբ մը, որուն մաս կը կազ­մէ Րէ­իս­եան: Յանձ­նա­խում­բը բնա­կա­նա­բար պի­տի զօ­րակ­ցի, հե­տե­ւի, օգ­նէ վե­րա­կանգ­նու­մի աշ­խա­տանք­նե­րուն, կա­ռա­վա­րու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ ին­չու չէ նա­եւ կամր­ջէ տե­ղա­կան պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­նե­րուն, այ­սինքն` քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին, նա­հան­գա­պե­տա­րա­նին եւ Նա­խա­րա­րաց Յանձ­նա­խում­բին աշ­խա­տանք­նե­րը, ապա նա­եւ ժո­ղո­վուր­դին մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցէ պատ­կան մար­մին­նե­րուն: Խորհր­դա­րա­նի հինգ ան­դամ­նե­րէ բաղ­կա­ցած յանձ­նա­խում­բը՝ իր նշա­նակ­ուած օրէն՝ օրա­կան հան­դի­պում­ներ կ՛ու­նե­նայ Հա­լէ­պի կա­ռա­վա­րա­կան պա­տաս­խա­նա­տու կող­մե­րուն հետ` սկ­սած նա­հան­գա­պե­տէն, կու­սակ­ցա­պե­տէն, ոս­տի­կա­նա­պե­տէն, ապա նա­եւ կարգ մը ծա­ռա­յո­ղա­կան բա­ժին­նե­րու տնօ­րէն­նե­րուն հետ: Րէ­իս­եան դի­տել տուած է, որ վե­րա­կանգ­նու­մի ծի­րին մէջ առաջ­նա­հեր­թու­թիւն տր­ուած է կարգ մը ոլորտ­նե­րու, ինչ­պէս օրի­նակ կր­թա­կան, առող­ջա­պա­հա­կան: Յանձ­նա­խում­բը իր մշ­տա­կան ու­շադ­րու­թեան մէջ կը պա­հէ նա­եւ հա­լէ­պի կեն­ցա­ղա­յին դժ­ուա­րու­թիւն­ներն ու լու­ծում­ներ կ՛առա­ջար­կէ կա­ռա­վա­րու­թեան այս գծով` հնա­րա­ւո­րինս թե­թեւց­նե­լու ժո­ղո­վուր­դին ծանր բե­ռը: Րէ­իս­եան յոյս յայտ­նած է, որ նշ­եալ դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը հանգր­ուա­նա­բար լու­ծու­մի հաս­նին եւ ժո­ղո­վուր­դը նկա­տէ տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րուն ար­դիւն­քը:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS